Project Description

Viscosity VG-40

ویسکوزیته VG-40

این نوع قیر در مناطق تحت فشار شدید مانند چهارراه ها، نزدیک عوارضی ها و پارکینگ کامیونها به جای قیر قدیمی با درجه نفوذپذیری 40/30استفاده میشود. با توجه به ویسکوزیته بالای این نوع قیر، قیر سفت مخلوط می تواند به منظور بهبود مقاومت کششی و دیگر مشکلات مرتبط با درجه حرارت بالاتر و بارهای ترافیکی سنگین تولید شود.

دانلود ویژگی ها