Project Description

Viscosity VG-30

ویسکوزیته VG-30

این نوع قیر در درجه اول برای ساخت پیاده روهای فوق سنگین قیری استفاده میشود که باید بارهای ترافیکی قابل توجهی را متحمل شوند. این نوع قیر می تواند به جای قیر نفوذی 70/60 استفاده شود.

دانلود ویژگی ها